haedscaholll
+++ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) เทศบาลนครนครปฐม+++
 

ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่

   
      โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา(สมัครพลผดุง) จัดอยู่ในประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) สังกัดเทศบาลนครนครปฐมตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครนครปฐมถนนทางรถไฟตะวันตกซึ่งเป็นถนนสายหลักที่ผ่านหน้า
โรงเรียนทำให้การคมนาคมสะดวก  โรงเรียนมีเนื้อที่ประมาณ  13  ไร่  ประกอบด้วยสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ดังนี้
1. อาคารทรงไทย  3 ชั้น จำนวน 8 ห้องเรียน
2. อาคารเทพเจติยาจารย์1 ชั้น (ห้องสมุด) จำนวน 1 ห้องเรียน
3. อาคารเรียน 2 ชั้น จำนวน 4 ห้องเรียน
4. อาคารเทพกิตติเมธี (ช่วงชั้นที่ 1) จำนวน 9 ห้องเรียน
5. อาคารช่วงชั้นที่ 2 จำนวน 9 ห้องเรียน
6. อาคารช่วงชั้นที่ 3 จำนวน 6 ห้องเรียน
7. อาคารภูมิปัญญากระบี่กระบอง จำนวน 1 ห้อง
8. อาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง
9. เรือนพยาบาล จำนวน 1 หลัง
10. เรือนปกครองและประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 หลัง
11.  โรงอาหาร  จำนวน 2 หลัง
12.  สวัสดิการร้านค้า     จำนวน 2 ห้อง
13.  ห้องสุขานักเรียนประถมศึกษา จำนวน 1 ห้อง
14.  ห้องสุขานักเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 8 ห้อง
    นอกจากนี้  โรงเรียนได้จัดห้องปฏิบัติการพิเศษ    ได้แก่
1.  ห้องปฏิบัติการทางภาษา จำนวน 3 ห้อง
2.  ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 ห้อง
3.  ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 ห้อง
4.  ห้องดนตรี จำนวน 2 ห้อง
5.  ห้องนาฏศิลป์ จำนวน 2 ห้อง
6.  ห้องคหกรรม จำนวน 1 ห้อง
7.  ห้องตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 1 ห้อง
8.  ห้องสวัสดิการ จำนวน 1 ห้อง
9.  ห้อง  E – Learning  Center จำนวน 1 ห้อง

 


คลิก...ที่ชื่อสถานที่เพื่อเข้าชมภาพ
1. ทางเข้าประตูหน้าโรงเรียน
2. เรือนปกครอง
3. สวนหย่อม/ลานเกษตร
4. อาคารเทพกิตติเมธี (ช่วงชั้นที่ 1)(ป.1-3)
    4.1.โรงอาหารใหญ่/ร้าน้าสวัสดิการ
5. ห้องคหกรรม
6. อาคารช่วงชั้นที่ 3
    6.1.ห้องนาฏศิลป์
7. ห้องประชุมฟ้าใส
8. ลานสวนหย่อม
9. สวนหย่อมเรือนไทย
10. เสน่หาธารา
11.  อาคารช่วงชั้นที่ 2 
12.  ห้องฝ่ายธุรการ  
13.  ห้องผู้อำนวยการสถานศึกษา
14.  ลานอเนกประสงค์
15.  เสาธง
16.  อาคารศูนย์วัฒนธรรมกระบี่กระบอง
17.  อาคารทรงไทย  3 ชั้น
       17.1.ช่วงชั้นอนุบาล
       17.2.ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
       17.3.ห้องดนตรีสากล
       17.4.ห้องดนตรีไทย
18.  อาคารพลศึกษา
19.  โรงอาหารอนุบาล
20.  สารสนเทศอนุบาล
21.  อาคารเทพเจติยาจารย์1ชั้น (ห้องสมุด)
22.   ห้องศิลปะ
23.   ห้องสุขา
24.   เรือนพยาบาล
25.   เมรุวัดเสนหา
26.   ศาลากริซ
27.   บ้านพักครู
28.   สุสาน
29. ภูมิทัศน์และสถานที่รอบโรงเรียน
 
1