haedscaholll
+++ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) เทศบาลนครนครปฐม+++
 

โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา(สมัครพลผดุง) ตั้งอยู่เลขที่๕๘๘/๑ ถนนรถไฟตะวันตก ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดเสนหา(สมัครพลผดุง) มีอาคารเรียนเดิมเป็นอาคารไม้จัดสร้างด้วยเงินพระราชทานของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่  ๖  เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๑๐.๕๐ บาท (สองพันหนึ่งร้อยสิบบาทห้าสิบสตางค์)
และเงินสมทบจากราษฎรอีก ๓,๐๖๒.๔๒ บาท(สามพันหกสิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์) เมื่อสร้างเสร็จแล้วได้พระราชทานนามว่า “โรงเรียนประชาบาลวัดเสนหา(สมัครพลผดุง)”ได้เปิดทำการสอนเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๕  สิงหาคม ๒๔๖๕


“สมัครพลผดุง” เป็นนามพระราชทานบรรดาศักดิ์ของข้าราชการท่านหนึ่ง ซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจาก
การซ้อมรบเสือป่าณ บริเวณพระราชวังสนามจันทร์ หน้าพระที่นั่งสามัคคีมุขมาตย์
ได้นำศพมาบำเพ็ญกุศลที่วัดเสนหาจึงได้พระราชทานนาม “สมัครพลผดุง”
เป็นอนุสรณ์โดยพ่วงท้ายนามโรงเรียน โรงเรียนนี้ได้โอนมาเป็นโรงเรียนเทศบาล
เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๙ จนถึง พ.ศ.๒๔๘๗  รวมเวลา ๙ ปี
จากนั้นทางราชการได้รับโอนมาเป็นโรงเรียนประชาบาลอีก เป็นเวลา ๑๙ ปี และได้โอนกลับมาเป็นโรงเรียนเทศบาลอีกครั้ง 
เมื่อวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๐๖ จนถึงปัจจุบัน